Administracja biurowa

Akupunktura ucha oraz bezigłowa akupunktura ucha stosowana również u dzieci.

Kontakt: iza@acupunctuur-shiatsu.com

Automarkt Holandia

Informacje o rodzajach działalności gospodarczej w Holandii

Rodzaje działalności gospodarczej

Holandia jest jednym z najatrakcyjniejszych państw Unii Europejskiej dla prowadzenia działalności gospodarczej. Oferuje liczne zachęty podatkowe szczególnie na start działalności. Tak jak w każdym państwie Unii Europejskiej istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Trzy główne formy:

 • Firma jednoosobowa (Eenmanszaak, ZZP) pozbawiona jest osobowości prawnej. Przedsiębiorca jest jedynym właścicielem swojej firmy. Jako właściciel ma prawo do całości zysków. Właściciel firmy jednoosobowej jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy, a w przypadku małżeństwa – również majątkiem współmałżonka (nie dotyczy to sytuacji, gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową). Link do zgłoszenia działalności ZZP on-line (po holendersku): selfservice.kvk.nl
 • Spółka jawna (Vennootschap onder firma, V.O.F.) to spółka osobowa nie posiadająca osobowości prawnej, która powstaje w wyniku umowy dwóch lub więcej osób fizycznych. Wspólnicy wnoszą do spółki środki finansowe, aporty rzeczowe oraz własną pracę. Dla powstania spółki nie jest wymagana forma pisemna, jest ona jednak przydatna do określenia praw i obowiązków wspólników. Może być sporządzona u notariusza, choć nie jest to konieczne, może być również spisana według wzoru. Wszyscy wspólnicy spółki jawnej są traktowani jak samozatrudnieni. Każdy ze wspólników płaci podatek dochodowy od osób fizycznych proporcjonalnie do przypadającego mu udziału w zysku. Gdy aktywa spółki nie są wystarczające do pokrycia jej zobowiązań, każdy ze wspólników spółki jawnej odpowiada majątkiem za zobowiązania spółki. W przypadku małżeństwa wierzyciele mogą zaspokajać roszczenia również z majątku współmałżonka (w przypadku rozdzielności majątkowej brak takich możliwości). Link do zgłoszenia działalności on-line (po holendersku): selfservice.kvk.nl
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Besloten Vennootschap B.V.) to spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną, która ma na celu prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej dopuszczonej prawem. Aby założyć spółkę z o.o., przedsiębiorca powinien otrzymać zaświadczenie z Ministerstwa Sprawiedliwości o braku przeszkód do prowadzenia działalności gospodarczej. Forma prawna spółki z o.o. ogranicza zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania spółki do wysokości wniesionych kapitałów. Do założenia spółki z o.o. wymagane jest wniesienie kapitałów lub aportów rzeczowych w wysokości 18.152 euro. Udziały są rejestrowane na konkretne nazwisko i do ich sprzedaży wymagane jest sporządzenie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Dla ważności powstania spółki poza wniesieniem kapitałów czy aportów wymaga się sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego w języku niderlandzkim. Umowa spółki określa wysokość kapitału zakładowego, nominalną wartość udziałów w euro, organy spółki, zasady przekazywania udziałów, kompetencje członków zarządu, wynagrodzenie rady nadzorczej, zasady zwoływania walnego zgromadzenia wspólników oraz zasady dzielenia zysków i strat. Podstawę opodatkowania spółek stanowi zysk po potrąceniu ewentualnych strat i niektórych wydatków, np. odsetek i długów hipotecznych. Limit odliczeń wynosi 6% zysku i dotyczy wyłącznie spółek krajowych. Obowiązują dwie stawki podatkowe: 29% od zysków do kwoty 22.689 euro i 34,5% od zysków powyżej 22.689 euro.

Zakładanie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą należy zgłosić w Izbie Przemysłowo-Handlowej (Kamer van Koophandel KvK) maksymalnie tydzień przed lub tydzień po rozpoczęciu działalności.

Przy zgłaszaniu wymagane są następne dokumenty:

 • Dokument tożsamości osoby zgłaszającej;
 • Oryginały umowy najmu lokalu dla oznaczenia siedziby firmy i kopia dokumentu tożsamości właściciela lokalu;
 • Jeśli nie posiadasz meldunku w Holandii, to wydruk z gminy z adresem zamieszkania w Polsce, nie starszy niż 2 miesiące.

Należy również wypełnić formularz wpisowy on-line lub na miejscu w KvK.

Na formularzu należy wpisać następujące dane:

 • Nazwa firmy;
 • Siedziba;
 • Forma prawna;
 • Opis działalności;
 • Nazwiska i adresy właścicieli, zarządzających, członków rady nadzorczej i wspólników;
 • Wysokość kapitału zainwestowanego w firmie;
 • Liczba zatrudnionych osób.

Największym problemem i kosztem, szczególnie dla osób bez meldunku w Holandii, jest najem lokalu do zarejestrowania firmy. Jeśli wynajmujesz mieszkanie od osoby prywatnej, to rzadko otrzymasz zgodę na otwarcie firmy pod tym adresem. Współmieszkańcy również niechętnie się zgadzają na zarejestrowanie firmy pod adresem wynajętego obiektu. Rozwiązaniem tego problemu może być umowa z firmą, która wynajmuje adres. Na papierze jest tam siedziba naszej firmy, w praktyce jest to tylko adres. Można tam odbierać korespondencję firmową, ale niekoniecznie; może ona być przesyłana na wcześniej podany adres. Istnieje nawet możliwość odbierania telefonu w imieniu firmy przez inną osobę, choć jest to dość droga usługa.

Po dokonaniu czynności rejestracyjnych przedsiębiorca otrzymuje ośmiocyfrowy numer rejestracyjny, który jest potrzebny do identyfikacji firmy.

Następny krok to jest zgłoszenie działalności w holenderskim urzędzie skarbowym. Od niedawna można to zrobić również w Izbie Przemysłowo-Handlowej (KvK) podczas rejestrowania firmy. Do tego potrzebny jest holenderski NIP (burgerservicenummer, BSN); jeśli nie posiadasz BSN, to trzeba go wcześniej wyrobić w Urzędzie Skarbowym (Belastingdienst) po uprzednim telefonicznym umówieniu się (tel. 0800-0543).

Po zgłoszeniu działalności w Urzędzie Skarbowym (Belastingdienst) otrzymasz numer VAT (BTW nummer) i kody do logowania na stronie internetowej urzędu, potrzebne do rozliczania się z VAT i podatku.
Ważnym aspektem prowadzenia działalności jednoosobowej jest tzw. VAR Verklaring. W tym przypadku należy w holenderskim Urzędzie Skarbowym złożyć wniosek o zaświadczenie o wiarygodności firmy (VAR Verklaring Arbeidsrelatie), potwierdzające samozatrudnienie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie kilku różnych zleceniodawców. Po zarejestrowaniu firmy w Holandii, jako holenderski podatnik podlegasz holenderskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Firmy, dla których wykonujesz prace jako podwykonawca, mają wtedy pewność, że nie zostaną one później obciążone podatkiem i składkami socjalnymi za wykonaną usługę, jeśli Urząd Skarbowy jednak nie uzna samodzielności twojej firmy.

Aby działalność została uznana przez Urząd Skarbowy (Belastingdienst), trzeba spełnić pewne wymogi:

 • Trzeba prowadzić ścisłą rejestrację faktur, dochodów i kosztów, godzin, inwestycji itp. Jeśli nie znasz się na administracji i nie znasz języka, radzimy administrację firmy powierzyć renomowanej firmie księgowej.
 • Rocznie trzeba mieć minimalnie trzech zleceniodawców.
 • Trzeba być samodzielnym i niezależnym od zleceniodawcy.
 • Trzeba się prezentować jako samodzielna forma.
 • Trzeba spędzić minimum 1225 godzin, prowadząc firmę.
 • 50% możliwych godzin pracy trzeba rozliczyć na rachunek firmy

Spełniając te wymogi, można skorzystać z pewnych usług podatkowych, jak ulga dla początkujących (startersaftrek) i ulga dla samodzielnych (zelfstandigenaftrek).

Więcej na temat zgłoszenia działalności gospodarczej po holendersku: kvk.nl

Share